Ping of "Season15 EliteArk 25x 7m NA [THECENTER]"

Season15 EliteArk 25x 7m NA [THECENTER]
North America
< 10ms
Pinged 10 minutes ago
US, Chicago
24ms
Pinged 10 minutes ago
US, Dallas
41ms
Pinged 10 minutes ago
US, Los Angeles
57ms
Pinged 10 minutes ago
Western Europe
72ms
Pinged 10 minutes ago
US, Portland
77ms
Pinged 10 minutes ago
Germany, Frankfurt
89ms
Pinged 10 minutes ago
Sweden, Stockholm
96ms
Pinged 10 minutes ago
Spain, Madrid
101ms
Pinged 10 minutes ago
Eastern Europe
107ms
Pinged 10 minutes ago
Russia, Moscow
117ms
Pinged 10 minutes ago
Brazil, Rio de Janeiro
128ms
Pinged 10 minutes ago
South Africa
219ms
Pinged 10 minutes ago
China, Hong Kong
224ms
Pinged 10 minutes ago
Australia, Sydney
260ms
Pinged 10 minutes ago